học kế toán xây dựng
Thuế Môn bài là một loại thuế trực thu Thuế môn bài thường định ngạch (đánh một lượng cố định) vào Giấy đăng ký kinh doanh Thuế môn bài được thu theo hàng năm vậy thời gian nộp thuế môn bài là khoảng thời gian nào nếu nộp muộn thì bị phạt như thế nào

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động.

Nếu không có thay đổi Vốn điều lệ hoặc tăng/giảm chi nhánh, không phải nộp tờ khai lệ phí môn bài, chỉ phải nộp tiền lệ phí chậm nhất ngày 31/1

Nếu trong năm có thay đổi vốn điều lệ hoặc thay đổi số lượng chi nhánh làm tăng/giảm số tiền lệ phí môn bài thì phải nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/12 năm thay đổi và nộp tiền lệ phí môn bài chậm nhất ngày 31/1.

Đối với doanh nghiệp mới thành lập.

Doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 của tháng đó.

Doanh nghiệp chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh: Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày nhận giấy đăng ký kinh doanh.

Đối tượng :

Theo quy định tại Điều 2, Nghị định 139/2016/NĐ-CP. Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh. Bao gồm :

  • Các loại hình công ty (gọi chung là doanh nghiệp) được thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Tổ chức thành lập theo Luật hợp tác xã.
  • Đơn vị sự nghiệp đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật.
  • Các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, vũ trang nhân dân.
  • Các đơn vị, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh.
  • Các chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các trường hợp trên.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có hoạt động sản xuất, kinh doanh

Thời gian và mức phạt chậm nộp tờ khai lệ phí môn bài

Mức phạt Thời gian chậm
Không có tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ Có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng -
Phạt cảnh cáo (Có tính tiết giảm nhẹ) - Từ 01 - 05 ngày
700.000 400.000 - 1.000.000 Từ 1 - 10 ngày
1.400.000 800.000 - 2.000.000 Từ trên 10 - 20 ngày
2.100.000 1.200.000 - 3.000.000 Từ trên 20 - 30 ngày
2.800.000 1.600.000 - 4.000.000 Từ trên 30 - 40 ngày
3.500.000 2.000.000 - 5.000.000 Từ trên 40 - 90 ngày

 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn

Số lượt xem

Đang online7
Tổng xem1
0972.868.960